SEKCIA C

1. NP

66KOBIEK

KOBKY 1.NP C
K82 K83 K84 K85 K86 K87 K103 K102 K101 K100 K98 K99 K124 K123 K97 K96 K121 K95 K88 K94 K122 K125 K126 K93 K92 K127 K91 K90 K131 K128 K132 K130 K89 K149 K129 K133 K134 K148 K147 K146 K135 K145 K142 K143 K136 K137 K139 K140 K141 K144

K82

2.2 m2
k AP B6.07

K83

2.1 m2
k AP B7.07

K84

2.1 m2
k AP B6.04

K85

2.1 m2
k AP B7.03

K86

2.1 m2
k AP B7.04

K87

2.2 m2
k AP B7.06

K103

2.2 m2
k AP B7.01

K102

2.1 m2
k AP B7.02

K101

2.1 m2
k AP B7.08

K100

2.1 m2
k AP B7.09

K98

2.5 m2
k AP B8.03

K99

2.5 m2
k AP B8.05

K124

2.39 m2
k AP C2.01

K123

2.39 m2
k AP C2.02

K97

1.93 m2
k AP C2.03

K96

2.2 m2
k AP C2.04

K121

2.39 m2
k AP C2.05

K95

2.2 m2
k AP C2.07

K88

1.93 m2
k AP C2.06

K94

2.2 m2
k AP C2.08

K122

2.38 m2
k AP C2.09

K125

2.38 m2
k AP C3.01

K126

2.39 m2
k AP C3.02

K93

2.2 m2
k AP C3.03

K92

2.2 m2
k AP C3.04

K127

2.39 m2
k AP C3.05

K91

2.2 m2
k AP C3.06

K90

2.2 m2
k AP C3.07

K131

2.24 m2
k AP C3.08

K128

2.38 m2
k AP C3.09

K132

2.29 m2
k AP C4.01

K130

2.29 m2
k AP C4.02

K89

2.2 m2
k AP C4.03

K149

2.22 m2
k AP C4.07

K129

2.39 m2
k AP C4.08

K133

2.39 m2
k AP C4.09

K134

2.38 m2
k AP C5.01

K148

2.21 m2
k AP C5.02

K147

2.21 m2
k AP C5.03

K146

2.21 m2
k AP C5.04

K135

2.39 m2
k AP C5.05

K145

2.21 m2
k AP C5.06

K142

2.22 m2
k AP C5.07

K143

2.22 m2
k AP C5.08

K136

1.98 m2
k AP C5.09

K137

1.98 m2
k AP C6.01

K139

2.16 m2
k AP C6.02

K140

2.22 m2
k AP C6.03

K141

2.22 m2
k AP C6.04

K144

2.22 m2
k AP C6.06

Byt
číslo
Kobka
č.
Kobka
m2
Stav 
B6.04K842.1predaný
B6.07K822.2predaný
B7.01K1032.2predaný
B7.02K1022.1predaný
B7.03K852.1predaný
B7.04K862.1predaný
B7.06K872.2predaný
B7.07K832.1predaný
B7.08K1012.1predaný
B7.09K1002.1predaný
B8.03K982.5predaný
B8.05K992.5predaný
C2.01K124 2.39predaný
C2.02K123 2.39predaný
C2.03K97 1.93predaný
C2.04K96 2.2predaný
C2.05K121 2.39predaný
C2.06K881.93predaný
C2.07K952.2predaný
C2.08K94 2.2predaný
C2.09K122 2.38predaný
C3.01K125 2.38predaný
C3.02K126 2.39predaný
C3.03K93 2.2predaný
C3.04K92 2.2predaný
C3.05K127 2.39predaný
C3.06K91 2.2predaný
C3.07K90 2.2predaný
C3.08K131 2.24predaný
C3.09K128 2.38predaný
C4.01K132 2.29predaný
C4.02K130 2.29predaný
C4.03K89 2.2predaný
C4.07K149 2.22predaný
C4.08K129 2.39predaný
C4.09K133 2.39predaný
C5.01K134 2.38predaný
C5.02K148 2.21predaný
C5.03K147 2.21predaný
C5.04K146 2.21predaný
C5.05K135 2.39predaný
C5.06K145 2.21predaný
C5.07K142 2.22predaný
C5.08K143 2.22predaný
C5.09K136 1.98predaný
C6.01K137 1.98predaný
C6.02K139 2.16predaný
C6.03K140 2.22predaný
C6.04K141 2.22predaný
C6.06K144 2.22predaný