SEKCIA C

1. NP

66KOBIEK

KOBKY 1.NP C
K82 K83 K84 K85 K86 K87 K103 K102 K101 K100 K98 K99

K82

2.02 m2
k AP B6.07

K83

2.01 m2
k AP B7.07

K84

2.01 m2
k AP B6.04

K85

2.01 m2
k AP B7.03

K86

2.01 m2
k AP B7.04

K87

2.02 m2
k AP B7.06

K103

2.02 m2
k AP B7.01

K102

2.01 m2
k AP B7.02

K101

2.01 m2
k AP B7.08

K100

2.01 m2
k AP B7.09

K98

2.5 m2
k AP B8.03

K99

2.5 m2
k AP B8.05

Byt
číslo
Kobka
č.
Kobka
m2
Stav 
B6.04K842.01predaný
B6.07K822.02predaný
B7.01K1032.02predaný
B7.02K1022.01predaný
B7.03K852.01rezervovaný
B7.04K862.01predaný
B7.06K872.02predaný
B7.07K832.01predaný
B7.08K1012.01predaný
B7.09K1002.01predaný
B8.03K982.5voľný
B8.05K992.5voľný