SEKCIA C

1. NP

66KOBIEK

KOBKY 1.NP C
K82 K83 K84 K85 K86 K87 K103 K102 K101 K100 K98 K99 K124 K123 K97 K96 K121 K95 K88 K94 K122 K125 K126 K93 K92 K127 K91 K90 K131 K128 K132 K130 K89 K149 K129 K133 K134 K148 K147 K146 K135 K145 K142 K143 K136 K137 K139 K140 K141 K144

K82

2.02 m2
k AP B6.07

K83

2.01 m2
k AP B7.07

K84

2.01 m2
k AP B6.04

K85

2.01 m2
k AP B7.03

K86

2.01 m2
k AP B7.04

K87

2.02 m2
k AP B7.06

K103

2.02 m2
k AP B7.01

K102

2.01 m2
k AP B7.02

K101

2.01 m2
k AP B7.08

K100

2.01 m2
k AP B7.09

K98

2.5 m2
k AP B8.03

K99

2.5 m2
k AP B8.05

K124

2.39 m2
k AP C2.01

K123

2.39 m2
k AP C2.02

K97

1.93 m2
k AP C2.03

K96

2.02 m2
k AP C2.04

K121

2.39 m2
k AP C2.05

K95

2.02 m2
k AP C2.06

K88

1.93 m2
k AP C2.07

K94

2.02 m2
k AP C2.08

K122

2.38 m2
k AP C2.09

K125

2.38 m2
k AP C3.01

K126

2.39 m2
k AP C3.02

K93

2.02 m2
k AP C3.03

K92

2.02 m2
k AP C3.04

K127

2.39 m2
k AP C3.05

K91

2.02 m2
k AP C3.06

K90

2.02 m2
k AP C3.07

K131

2.24 m2
k AP C3.08

K128

2.38 m2
k AP C3.09

K132

2.29 m2
k AP C4.01

K130

2.29 m2
k AP C4.02

K89

2.02 m2
k AP C4.03

K149

2.22 m2
k AP C4.07

K129

2.39 m2
k AP C4.08

K133

2.39 m2
k AP C4.09

K134

2.38 m2
k AP C5.01

K148

2.21 m2
k AP C5.02

K147

2.21 m2
k AP C5.03

K146

2.21 m2
k AP C5.04

K135

2.39 m2
k AP C5.05

K145

2.21 m2
k AP C5.06

K142

2.22 m2
k AP C5.07

K143

2.22 m2
k AP C5.08

K136

1.98 m2
k AP C5.09

K137

1.98 m2
k AP C6.01

K139

2.16 m2
k AP C6.02

K140

2.22 m2
k AP C6.03

K141

2.22 m2
k AP C6.04

K144

2.22 m2
k AP C6.06

Byt
číslo
Kobka
č.
Kobka
m2
Stav 
B6.04K842.01predaný
B6.07K822.02predaný
B7.01K1032.02predaný
B7.02K1022.01predaný
B7.03K852.01predaný
B7.04K862.01predaný
B7.06K872.02predaný
B7.07K832.01predaný
B7.08K1012.01predaný
B7.09K1002.01predaný
B8.03K982.5voľný
B8.05K992.5voľný
C2.01K124 2.39voľný
C2.02K123 2.39voľný
C2.03K97 1.93voľný
C2.04K96 2.02voľný
C2.05K121 2.39voľný
C2.06K95 2.02voľný
C2.07K88 1.93voľný
C2.08K94 2.02voľný
C2.09K122 2.38voľný
C3.01K125 2.38voľný
C3.02K126 2.39voľný
C3.03K93 2.02voľný
C3.04K92 2.02voľný
C3.05K127 2.39voľný
C3.06K91 2.02voľný
C3.07K90 2.02voľný
C3.08K131 2.24voľný
C3.09K128 2.38voľný
C4.01K132 2.29rezervovaný
C4.02K130 2.29voľný
C4.03K89 2.02voľný
C4.07K149 2.22voľný
C4.08K129 2.39voľný
C4.09K133 2.39voľný
C5.01K134 2.38voľný
C5.02K148 2.21voľný
C5.03K147 2.21voľný
C5.04K146 2.21voľný
C5.05K135 2.39voľný
C5.06K145 2.21voľný
C5.07K142 2.22rezervovaný
C5.08K143 2.22rezervovaný
C5.09K136 1.98voľný
C6.01K137 1.98voľný
C6.02K139 2.16voľný
C6.03K140 2.22voľný
C6.04K141 2.22voľný
C6.06K144 2.22voľný