I. Krok

Výber bytu resp. apartmánu, kontakt developera

V prvom kroku je potrebné, aby si budúci klient vybral z ponuky developera konkrétny byt resp. apartmán. K jednotlivým bytom sú explicitne priradené pivničné kobky a parkovacie státia.

Pivničná kobka je v cene bytu. Parkovacie státie nie je zahrnuté v cene bytu a jeho cena je 36.000 EUR vrátane 20% DPH (resp. 48.000 EUR pri nadštandardne širokých miestach). Je na rozhodnutí samotného klienta, či parkovacie státie kúpi, alebo nie.

Druhým krokom je pristúpenie k podpisu rezervačnej zmluvy a úhrada rezervačného poplatku (zálohy na kúpnu cenu). Rezervačná zmluva sa podpisuje na 30 dní. Je to istý medzikrok pred podpisom zmluvy o budúcej zmluve.

Pri rezervácii bytu resp. apartmánu je tento označený na web stránke developera ako rezervovaný a ďalej už nie je v ponuke ako voľný na predaj. Výška rezervačného poplatku je 6.000 EUR a je splatný do 3 dní od podpisu rezervačnej zmluvy.

II. Krok

Rezervačná zmluva, úhrada rezervačného poplatku

III. Krok

Podpis zmluvy o budúcej zmluve, úhrada prvej časti kúpnej
ceny

Tretí krok predstavuje podpis zmluvy o budúcej zmluve, v ktorej sú dohodnuté konkrétne ustanovenia týkajúce sa podmienok prevodu vlastníctva bytu resp. apartmánu a samotnej budúcej kúpnej zmluvy. Do 3 dní od podpisu zmluvy o budúcej zmluve je splatná prvá časť kúpnej ceny vo výške 20% z celkovej kúpnej ceny poníženej o rezervačný poplatok uhradený v II. kroku.

V prípade, že klient nepristúpi k podpisu zmluvy o budúcej zmluve, uhradený rezervačný poplatok prepadá v prospech developera v plnej výške ako zmluvná pokuta.

Po podpise Zmluvy o budúcej zmluve developer vyzve klienta k výberu farebného riešenia štandardného vyhotovenia bytu (štandard, ktorý je ešte možné vyberať vzhľadom na postup výstavby), ktoré bude osobitne dohodnuté písomným dokumentom označeným ako „Pasportizácia bytu“.

IV. Krok

Výber farebného riešenia štandardného vyhotovenia bytu,
splátka druhej časti kúpnej ceny

V. Krok

kolaudácia, úhrada zvyšnej časti kúpnej ceny (80%), kúpna zmluva

Po právoplatnej kolaudácii a určení súpisného a orientačného čísla stavby developer vyzve klienta v zmysle zmluvy o budúcej zmluve na zaplatenie , zvyšnej časti kúpnej ceny vo výške 80% z celkovej kúpnej ceny.

Po úhrade príslušnej sumy v plnej výške bude uzatvorená samotná kúpna zmluva a  následne dôjde k jej zavkladovaniu do katastra nehnuteľností.

V prípade, že klient nepristúpi k podpisu kúpnej zmluvy riadne a včas, uhradené splátky kúpnej ceny (20%) prepadajú v prospech developera ako zmluvná pokuta.

Po povolení vkladu vlastníckych práv v prospech klienta developer odovzdá písomným protokolom byt resp. apartmán spolu s príslušenstvom klientovi do užívania.

VI. Krok

Odovzdanie bytu resp. apartmánu