I. Krok

Výber bytu resp. apartmánu, kontakt developera

V prvom kroku je potrebné, aby si budúci klient vybral z ponuky developera konkrétny byt resp. apartmán. K jednotlivým bytom sú explicitne priradené pivničné kobky a parkovacie státia.

Pivničná kobka je v cene bytu. Parkovacie státie nie je zahrnuté v cene bytu a jeho cena je  27.500 EUR vrátane 20% DPH (resp. 35.000 EUR pri nadštandardne širokých miestach). Je na rozhodnutí samotného klienta, či parkovacie státie kúpi, alebo nie.

Druhým krokom je pristúpenie k podpisu rezervačnej zmluvy a úhrada rezervačného poplatku (zálohy na kúpnu cenu). Rezervačná zmluva sa podpisuje na 30 dní. Je to istý medzikrok pred podpisom zmluvy o budúcej zmluve.

Pri rezervácii bytu resp. apartmánu je tento označený na web stránke developera ako rezervovaný a ďalej už nie je v ponuke ako voľný na predaj. Výška rezervačného poplatku je 6.000 EUR a je splatný do 3 dní od podpisu rezervačnej zmluvy.

II. Krok

Rezervačná zmluva, úhrada rezervačného poplatku

III. Krok

Podpis zmluvy o budúcej zmluve, úhrada prvej časti kúpnejceny

Tretí krok predstavuje podpis zmluvy o budúcej zmluve, v ktorej sú dohodnuté konkrétne ustanovenia týkajúce sa podmienok prevodu vlastníctva bytu resp. apartmánu a samotnej budúcej kúpnej zmluvy. Do 3 dní od podpisu zmluvy o budúcej zmluve je splatná prvá časť kúpnej ceny vo výške 10% z celkovej kúpnej ceny poníženej o rezervačný poplatok uhradený v II. kroku.

V prípade, že klient nepristúpi k podpisu zmluvy o budúcej zmluve, uhradený rezervačný poplatok prepadá v prospech developera v plnej výške ako zmluvná pokuta.

Pred blížiacim sa ukončením hrubej stavby developer vyzve klienta k výberu farebného riešenia štandardného vyhotovenia bytu, ktoré bude osobitne dohodnuté písomným dokumentom označeným ako „Pasportizácia bytu“.

Zároveň dochádza k splatnosti druhej časti kúpnej ceny vo výške 10% z celkovej kúpnej ceny (očakávané v lete 2021). V prípade, že klient neuhradí druhú časť kúpnej ceny riadne a včas, splátka prvej časti kúpnej ceny prepadá v prospech developera v plnej výške ako zmluvná pokuta.

IV. Krok

Výber farebného riešenia štandardného vyhotovenia bytu,splátka druhej časti kúpnej ceny

V. Krok

kolaudácia, úhrada zvyšnej časti kúpnej ceny (80%), kúpna zmluva

Po právoplatnej kolaudácii a určení súpisného a orientačného čísla stavby developer vyzve klienta v zmysle zmluvy o budúcej zmluve na zaplatenie , zvyšnej časti kúpnej ceny vo výške 80% z celkovej kúpnej ceny.

Po úhrade príslušnej sumy v plnej výške bude uzatvorená samotná kúpna zmluva a  následne dôjde k jej zavkladovaniu do katastra nehnuteľností.

Po povolení vkladu vlastníckych práv v prospech klienta developer odovzdá písomným protokolom byt resp. apartmán spolu s príslušenstvom klientovi do užívania.

VI. Krok

Odovzdanie bytu resp. apartmánu